Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Okres realizacji projektu: od 2022-01-01 do 2023-06-30 roku

Obszar realizacji projektu: CAŁA POLSKA

Cel projektu: zwiększenie do 30.06.2023 roku poziomu i jakości zatrudnienia przez 900 osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby (360K, 540M) poprzez realizację programu indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do projektu zapraszamy osoby w wieku powyżej 18 lat, należące do jednej z poniższych grup:
● osoby z niepełnosprawnościami (280K, 420M), w tym 300 osób bez zatrudnienia i 400 osób pracujących (zatrudnionych na umowę o pracę jak i na umowę cywilno-prawną),
● osoby bierne zawodowo z powodu choroby – 200 osób (80K, 120M).

Rodzaj niepełnosprawności czy choroby, wiek, wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie zawodowe i inne cechy szczególne nie mają znaczenia w kontekście zaplanowanego wsparcia, które to zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

Minimum 40% uczestników projektu będzie pochodziło z obszarów wiejskich, osoby takie dostaną dodatkowe punkty w procesie rekrutacji (10 punktów). Weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego.

Dodatkowe kryterium premiujące na etapie rekrutacji w przypadku osób sprawujących opiekę nad osobą zależną/dzieckiem (10 punktów). Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Osoba z niepełnosprawnością
Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia (zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020).

Osoba bierna zawodowo z powodu choroby
Za osoby bierne zawodowo z powodu choroby uznaje się osoby, które w wyniku choroby lub wypadku doznały pogorszenia stanu zdrowia i z tego powodu utraciły możliwość wykonywania dotychczasowej pracy, również jeśli nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jednak chorowały przez okres co najmniej 182 dni w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem udziału w projekcie, przebywały na zwolnieniu lekarskim lub poza zatrudnieniem (na podstawie dokumentów potwierdzających okres zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okres choroby) przez okres co najmniej 182 dni w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

UWAGA!!! Do projektu nie mogą przystąpić osoby, które uczestniczą już w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w którym korzystają ze wsparcia bezzwrotnego. Tak długo jak uczestnik innego projektu aktywizacji zawodowej nie zakończył w nim udziału, nie może skorzystać z udziału w niniejszym projekcie.

ZAKRES POMOCY

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU:

KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI BEZ ZATRUDNIENIA ORAZ BIERNYCH ZAWODOWO Z POWODU CHOROBY.
ORAZ
KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA PRACUJĄCYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci poradnictwem zawodowym (średnio 5 godzin zegarowych na jednego uczestnika).

ETAPY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

I. Doradca zawodowy przeprowadzi diagnozę sytuacji zawodowej uczestnika z wykorzystaniem m.in.: testów badania preferencji/predyspozycji/kompetencji zawodowych. W przypadku zaistnienia potrzeby, w celu dokonania oceny zdolności do pracy, doradca będzie mógł skierować UP na badania lekarskie bądź psychologiczne.

II. Po spotkaniu zostanie przygotowany Indywidualny Plan Działania (dalej IPD) przez doradcę z udziałem uczestnika z uwzględnieniem jego predyspozycji i stanu zdrowia w zakresie doboru wsparcia i przyszłej ścieżki zawodowej, przy jednoczesnym uwzględnieniu zapotrzebowania lokalnego/regionalnego rynku pracy. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w min. 2 formach wsparcia wskazanych w IPD. Formy wsparcia z których będzie mógł skorzystać każdy uczestnik to:
1. Doradztwo/poradnictwo zawodowe
2. Indywidualne pośrednictwo pracy
3. Szkolenia mające na celu uzyskanie kwalifikacji bądź nabycie kompetencji
4. Staże zawodowe (3-6 miesięczne)
5. Wsparcie psychologiczne

III. Po stworzeniu IPD przez doradcę, kolejnym etapem jest realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego. W razie konieczności IPD zostanie zaktualizowany w trakcie trwania wsparcia. Doradca będzie spotykał się w trakcie realizacji IPD z każdym z UP, w celu badania poziomu zachodzących przemian (wzrost-spadek) w poszczególnych obszarach rozwoju. Będzie to także czas na wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości co do realizacji IPD, weryfikacji czy też ewentualnych modyfikacji IPD, dostosowania go zamieniającej się sytuacji gospodarczej czy też rodzinno-zawodowej. Uczestnicy będą mieć prawo także do konsultacji telefonicznych/mailowych/on-line z doradcą prowadzącym IPD w trakcie trwania całego projektu.

Uczestnicy szkoleń oraz staży otrzymają stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe zgodne z Wytycznymi.

Uczestnikom pełniącym funkcje opiekuńcze (nad dzieckiem lub inną osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu). Projektodawca zapewni możliwość sfinansowania kosztów opieki, poprzez przyznanie tego wsparcia towarzyszącego w trakcie udziału danej osoby w projekcie, na ich wniosek.

Osobom uczestniczącym w szkoleniu refundowane są koszty dojazdu na szkolenie (jeżeli dotyczy).

W związku z tym, że celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia przez jego uczestników poprzez realizację programu indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy, zakłada się, że:
1. Uczestnicy niepracujący podejmą zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę) i utrzymają zatrudnienie przez min. 3 miesiące lub założą własną działalność gospodarczą;
2. Uczestnicy pracujący poprawią swoją sytuację na rynku pracy i utrzymają tą poprawę przez min. 3 miesiące.

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2023